Przepisy regulujące i wpływające na prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przepisy regulujące i wpływające na prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości, jako przepis regulujący prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, a mianowicie jej rozdział 2. jest jednym z najistotniejszych dokumentów wpływających na sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie. W ustawie określone zostało, w jakie zasady polityki rachunkowości powinno posiadać dane przedsiębiorstwo. Kto i w jakich sytuacjach może prowadzić księgi rachunkowe danej jednostki. W jakich sytuacjach należy otworzyć oraz zamykać księgi rachunkowe, oraz kiedy nie ma takiej konieczności. Innymi niezwykle istotnymi informacjami, do których musi stosować się osoba prowadząca księgi rachunkowe, jest zakres zapisów, które one obejmują, w jaki sposób powinny być one oznaczone, czy co powinny zawierać konta księgi głównej, a co konta ksiąg pomocniczych i w jakich przypadkach się je prowadzi. Przepisy zawarte w ustawie określają również, w jaki sposób powinno wyglądać zestawienie obrotów i sald sporządzane na koniec miesiąca. Precyzują one również, czym są dowody źródłowe. Dokument ten określany jakie polskie prawo bilansowe wyznacza wszelkie najistotniejsze zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych w danej firmie.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, a prowadzenie ksiąg rachunkowych

W przypadku, w którym dane przedsiębiorstwo nie spełnia wszystkich warunków określonych w Ustawie o rachunkowości, może ono podjąć decyzje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z treścią MSR. Istnieją również jednostki, które muszą stosować się do przepisów zawartych w tym dokumencie obowiązkowo. Można do nich zaliczyć znajdujące się na terenie polski banki oraz osoby emitujące papiery wartościowe. Dodatkowo do wyszczególnionych podmiotów, które mogą stosować się do tych standardów, można zaliczyć firmę będącą częścią grupy kapitałowej, gdzie stosuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z zasadami zawartymi w MSR. W przypadku, w którym w skład grupy kapitałowej wchodzi jednostka zagraniczna stosująca w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Międzynarodowe Standardy Rachunkowości stosowanie się do tych zasad przedsiębiorstwa polskiego, może stanowić duże ułatwienie. Aby sprawozdania finansowe danej firmy były sporządzone zgodnie z tymi zasadami, musi to być wcześniej zatwierdzone przez organ zatwierdzający.

Krajowe Standardy Rachunkowości, jako przepisy wpływające na sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zasady zawarte w treści dokumentu określającego Krajowe Standardy Rachunkowości powinny być stosowane każdorazowo wtedy, kiedy ustawa o rachunkowości nie sprecyzowała danej kwestii związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Warto pamiętać, że może zdarzyć się tak, że dana kwestia nie jest dostatecznie uregulowana zarówno w Ustawie o Rachunkowości, jak i w KRS. W tej sytuacji przedsiębiorstwo, które na co dzień stosuje się do przepisów zawartych w tych dokumentów, może wyjątkowo zastosować rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Jednostki te jednak powinny stosować się do określonych regulacji w odpowiedniej kolejności. W pierwszej kolejności brać pod uwagę przepisy zawarte w ustawie. Kolejno zasady zawarte w KRS, a standardy zawarte w MRS powinny być brane pod uwagę, jako 3. w kolejności.

Usługi księgowe Kraków Ruczaj – zerknij na pełną ofertę i aktualny cennik.