Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia z tyt. zajęć komorniczych i innych

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia z tyt. zajęć komorniczych i innych

Komornik sądowy prowadząc postępowanie egzekucyjne, ma prawo do ściągania długu na różne sposoby. Jednym z nich jest zajęcie wynagrodzenia dłużnika. Co jednak ważne, komornik tylko w niektórych przypadkach ma prawo zająć całe wynagrodzenie. Warto zatem wiedzieć, jakie zasady obowiązują w przypadku dokonywania potrąceń z wynagrodzenia z tytułu zajęć komorniczych i innych.

Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika – obowiązki pracodawcy

Komornik, chcąc zająć wynagrodzenie dłużnika, przesyła do jego pracodawcy pismo, a którym wzywa go do kilku określonych czynności. Po pierwsze, pracodawca na wezwanie komornika ma obowiązek przedstawić zestawienie wynagrodzenia oraz innych pobranych świadczeń przez dłużnika za ostatnie trzy miesiące. Po drugie, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania komornika, w jakim terminie oraz w jakiej kwocie będzie dokonywał potrąceń z wynagrodzenia pracownia i dokonywał wpłat na wskazane przez komornika konto bankowe. I po trzecie, pracodawca jest zobowiązany do wskazania przeszkód w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jeśli takie mają miejsce (np. inne zajęcie komornicze).

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika a umowa o pracę

Komornik sądowy zajmując wynagrodzenie pracownika, co do zasady zajmuje jego całość wraz z wszystkim dodatkami. Jest jednak wyjątek od tej reguły. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę dłużnik ma prawo do otrzymania z tytułu wynagrodzenia kwotę minimalnego wynagrodzenia netto. Innymi słowy, w przypadku umowy o pracę komornik zajmuje z tytułu wynagrodzenia wszystkie środki powyżej najniższej krajowej. Nie jest tak jednak w przypadku długu alimentacyjnego. W takiej sytuacji kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika a umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenia niestety w przeciwieństwie do umowy o pracę tzw. kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje. Komornik sądowy może zatem teoretycznie zająć całość wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia. Istnieje jednak możliwość, aby dłużnik uchronił się przed zajęciem całej pensji. Aby było to możliwe, musi wskazać komornikowi, że umowa zlecenia i pobierane w jej ramach wynagrodzenie jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika. Dodatkowo praca na konkretną umowę zlecenie musi mieć charakter ciągły, a wynagrodzenie z takiej umowy wypłacane musi być cyklicznie. W takim przypadku istnieje szansa na to, że komornik zastosuje tu tzw. kwotę wolną od zajęcia.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika a umowa o dzieło

W najgorszej sytuacji są dłużnicy pobierający wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło. Taka umowa bowiem z samej swojej definicji charakteryzuje się brakiem ciągłości. Komornik ma zatem w tym przypadku prawo do zajęcia całego wynagrodzenia.

Zajęcie wynagrodzenia przez kilku komorników

Zdarza się, że wobec dłużnika prowadzonych jest kilka postępowań egzekucyjnych. W takim przypadku pracodawca otrzyma pismo o zajęciu wynagrodzenia od kilku kancelarii komorniczych. Jeśli kwota możliwa do potrącenia z wynagrodzenia pracownika nie jest w stanie pokryć wszystkich roszczeń, wówczas dochodzi do zbiegu egzekucji. Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym wszystkich komorników, a ci na podstawie obowiązujących przepisów muszą rozstrzygnąć, który z nich ma pierwszeństwo do zajętego wynagrodzenia.

Krakowskie usługi księgowe na Ruczaju —> OFERTA <— Księgi handlowe Kraków Ruczaj